Consumable

Items: 150 of 84409, per page
SKU Product name   Price
C9252-B47400 [P22HI3] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL Phenyl 120Å 5µm, 3.0 x 53mm, ea.
 • $360.00
C9252-B47401 [P22HI4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL Phenyl 120Å 5µm, 4.0 x 53mm, ea.
 • $360.00
C9252-B47402 [P22HI5] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL Phenyl 120Å 5µm, 4.6 x 53mm, ea.
 • $360.00
C9252-B47403 [P22Q32] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 75mm, ea.
 • $414.00
C9252-B47404 [P22Q33] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 75mm, ea.
 • $414.00
C9252-B47405 [P22Q34] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 75mm, ea.
 • $414.00
C9252-B47406 [P22Q35] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 75mm, ea.
 • $414.00
C9252-B47407 [P22Q41] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 1.0 x 100mm, ea.
 • $658.80
C9252-B47408 [P22Q42] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 100mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47409 [P22Q43] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 100mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47410 [P22Q44] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 100mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47411 [P22Q45] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 100mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47412 [P22Q51] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 1.0 x 125mm, ea.
 • $675.60
C9252-B47413 [P22Q52] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 125mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47414 [P22Q53] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 125mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47415 [P22Q54] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 125mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47416 [P22Q55] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 125mm, ea.
 • $430.80
C9252-B47417 [P22Q61] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 1.0 x 150mm, ea.
 • $694.80
C9252-B47418 [P22Q62] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 150mm, ea.
 • $470.40
C9252-B47419 [P22Q63] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 150mm, ea.
 • $470.40
C9252-B47420 [P22Q64] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 150mm, ea.
 • $470.40
C9252-B47421 [P22Q65] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 150mm, ea.
 • $470.40
C9252-B47422 [P22Q72] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 200mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47423 [P22Q73] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 200mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47424 [P22Q74] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 200mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47425 [P22Q75] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 200mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47426 [P22Q82] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 250mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47427 [P22Q83] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 250mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47428 [P22Q84] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 250mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47429 [P22Q85] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 250mm, ea.
 • $589.20
C9252-B47430 [P22Q93] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 300mm, ea.
 • $632.40
C9252-B47431 [P22Q94] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 300mm, ea.
 • $632.40
C9252-B47432 [P22Q95] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 300mm, ea.
 • $632.40
C9252-B47433 [P22QA2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 2.0 x 5mm, pk.5
 • $307.20
C9252-B47434 [P22QA4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 4.0 x 5mm, pk.5
 • $307.20
C9252-B47435 [P22QB2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 2.0 x 10mm, pk.5
 • $344.40
C9252-B47436 [P22QB4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 4.0 x 10mm, pk.5
 • $344.40
C9252-B47437 [P22QC2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 2.0 x 20mm, pk.5
 • $344.40
C9252-B47438 [P22QC4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm Guard Cartridges, 4.0 x 20mm, pk.5
 • $344.40
C9252-B47439 [P22QE1] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 1.0 x 50mm, ea.
 • $639.60
C9252-B47440 [P22QE2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 50mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47441 [P22QE3] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 50mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47442 [P22QE4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 50mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47443 [P22QE5] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 50mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47444 [P22QF1] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 1.0 x 30mm, ea.
 • $639.60
C9252-B47445 [P22QF2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 30mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47446 [P22QF3] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 3.0 x 30mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47447 [P22QF4] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.0 x 30mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47448 [P22QF5] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 4.6 x 30mm, ea.
 • $351.60
C9252-B47449 [P22QH2] Vật tư tiêu hao cho máy sắc ký/quang phổ ProntoSIL C8 SH 120Å 5µm, 2.0 x 33mm, ea.
 • $360.00
Items: 150 of 84409, per page