PDA

View Full Version : CATALYSIS


 1. Bàn về khía cạnh lịch sử của khoa học xúc tác
 2. Tổng hợp zeolite
 3. Tổng hợp Ethanol
 4. vật liệu zeolite
 5. ứng dụng của zeolit
 6. Xúc tác trên chất mang silicagel
 7. Tìm hình trạng thái tự nhiên của dầu mỏ..
 8. Các phương pháp phổ xác định đặc tính xúc tác
 9. aluminosilicat mao quản trung bình
 10. Hấp phụ vật lý vs hấp phụ hóa học
 11. xúc tác khử chọn lọc
 12. Ứng Dụng Của Xúc Tác
 13. Hỏi: Tìm thông tin về xúc tác Indium triflate
 14. công nghệ sản xuất silicazel
 15. Xúc tác khí thảy động cơ:
 16. Manganese va xúc tác từ nó
 17. Oxi hóa CO thành CO2.
 18. Quang xúc tác phân ly nước
 19. ảnh hưởng của cấu trúc electron lên quá trình oxi hóa