PDA

View Full Version : THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY


 1. Giới thiệu về nhóm Hóa Lý Thuyết - Hóa Tính Toán
 2. Xin cho mình hỏi về hyperchem
 3. Thuyết trường phối tử
 4. Tìm hiểu về hoá lượng tử ứng dụng
 5. Cùng nhau review một chút MO nhé !
 6. Cơ học lượng tử cơ sở
 7. Giới thiệu về Lý Thuyết Hàm Mật Độ
 8. Fundamental HMO theory !
 9. Hỏi về hóa lượng tử
 10. Sử dụng AM1, Các dẫn xuất axít benzoic
 11. hỏi chút về Phổ
 12. Hoá tính toán
 13. Tìm chủ đề cho sermina Hoá lượng tử
 14. Schrodinger
 15. năng lượng P chuyển electron?
 16. hỏi khái niệm SỐ HẠNG PHỔ
 17. Nguồn gốc các nguyên tố (Big Bang theory)
 18. Hóa Tin là gì.Cùng nhau tìm hiểu
 19. Hằng số điện môi để chạy môi trường trong Gausian
 20. Sự khác nhau giữa orbital 1s và 2s
 21. phương pháp MO-Huckel
 22. MO Huckel
 23. Hidrogen bond - Red shifting and Blue shifting
 24. Thuyết AIM
 25. Liên kết đihiđro
 26. Thuyết phiếm hàm mật độ (DFT)
 27. Phương pháp nhiễu loạn Møller-Plesset (MPn)
 28. Bộ cơ sở trong tính toán bằng Gaussian
 29. phần mềm hyperchem
 30. Hóa tin
 31. Khảo sát phản ứng bằng phương pháp hóa học lượng tử
 32. Gaussian 03 không thể chạy 4 processors
 33. sua loi trong gassian
 34. tìm bán kính lỗ trống
 35. động thái phản ứng
 36. cơ chế phản ứng
 37. mô hinh anh-thanh