PDA

View Full Version : NGUYÊN TỐ KHÔNG CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF NON-TRANSITION ELEMENTS


 1. liên kết hóa học.
 2. Pư NOx
 3. Fllurene C60
 4. Giản đồ năng lượng của CO,NO,N2
 5. Làm sạch Nhôm??? Help
 6. Dự đoán tính lưỡng tính của 1 nguyên tố
 7. độ tan của Oxi
 8. bảo quản Na
 9. HELP! Nhom 2A và năng lượng ion hóa
 10. phức chất kim loại chuyển tiếp với axit hữu cơ
 11. tách chất của Crôm và nhôm?
 12. Acid-Base. Chúng là gì ??
 13. MgO và NaF
 14. những câu hỏi về Halogen
 15. cấu trúc mạng tinh thể!!!!
 16. axit bazo
 17. Thắc mắc: đặc điểm chung của các thuyết axit bazo
 18. Độ tan của oxi trong axit lớn hơn trong nước ?
 19. Hỏi về neon
 20. Tính oxi hóa
 21. hỏi về hiệu ứng nhiệt quá trình hòa tan
 22. phức chất của Fe
 23. năng lượng ổn định trường tinh thể
 24. phức có màu và không màu
 25. tính thế khử chuẩn
 26. Phức chất help help
 27. Phản ứng oxi hóa muối Crom
 28. xét tính axit bazo cũa hợp chất
 29. phức chất
 30. Cắt đứt liên kết nội phân tử trong phospho bằng tia UV
 31. Tại sao Oxi không tác dụng với các Halogen??
 32. năng lượng ion hóa
 33. axit boric