PDA

View Full Version : THỬ THÁCH - CHALLENGES


  1. Câu hỏi tuần I
  2. Câu hỏi tuần 2
  3. Câu hỏi tuần 3!
  4. Câu hỏi tuần 4 !!!
  5. Thử tài cơ chế
  6. Tổng hợp dendralene
  7. Phản ứng chuyển vị
  8. Cơ chế phản ứng vòng hóa?
  9. Phản ứng vòng hóa với xúc tác vàng