Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > bluemonster

Notices

Conversation Between bluemonster and duongducthanh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. duongducthanh
    12-10-2010
    duongducthanh
    làm hộ mình vài pt với
    KClO +N2H4-->KNO2 + KCl+Cl2+H2O
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:56 PM.

GiMiTEC