Diễn đàn Thế Giới Hoá Học

Diễn đàn Thế Giới Hoá Học (https://chemvn.com/index.php)
-   ĐỀ THI - BÀI TẬP (https://chemvn.com/forumdisplay.php?f=86)
-   -   Bài tập về kim loại (https://chemvn.com/showthread.php?t=14444)

Albee_Yu 08-15-2010 08:46 PM

Bài tập về kim loại
 
1, một miếng magiê bị oxi hoá một phần, được chia làm hai phần bằng nhau
-phần một cho hoà tan hết dung dịch HCL thì được 3,136 lít khí. Cô cạn được 14,25 g chất rắn A.
- phần 2 cho hoà tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí X nguyên chất phần dung dịch khô cạn được 23 g chất rắn B.
a/ tính thành phần phần trăm ma giê bị oxi hoá.
b/ xác định công thức phân tử khí X (các thể tích khí đo được ở điều kiện tiêu chuẩn )

2, Cho 18,6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe tác dụng với Clo thì cần dùng 7,84 lít Cl2(đktc).
a) Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
b) Hoà tan sản phẩm vào nước rồi cho t/d với dung dịch NaOH 1M, Tính V dung dịch NaOH sao cho p/u hết để:
- Có nhiều kết tủa nhất
- Có ít kết tủa nhất

3, một hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, CuO tan hết trong 2 lít dd H2SO4 0,5M cho ra dd B và 6,72 lít H2 (dktc). Để cho dd thu được kết tủa với NaOH thì thể tích tối thiểu dd NaOH 0,5M phải thêm vào dd B là 0,3 lít và để cho kết tủa bắt đầu không thay đổi nửa thì thể tích dd NaOH 0,5M phải dùng là 2,4 lít, dd thu được khi đó được gọi là dd C.
a) tính % m(A)
b) thêm dd HCl 1M vào dd C . Tính V (dd HCl 1M) phải dùng để :
- có kết tủa hoàn toàn
- kết tủa tan trở lại hoàn toàn
c) Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch AlCl3 4M vào dung dịch C để có lượng kết tủa như trên.

vânpro^`95 08-15-2010 09:28 PM

[QUOTE=Albee_Yu;66768]
2, Cho 18,6 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe tác dụng với Clo thì cần dùng 7,84 lít Cl2(đktc).
a) Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
b) Hoà tan sản phẩm vào nước rồi cho t/d với dung dịch NaOH 1M, Tính V dung dịch NaOH sao cho p/u hết để:
- Có nhiều kết tủa nhất
- Có ít kết tủa nhất
- có kết tủa hoàn toàn
- kết tủa tan trở lại hoàn toàn.[/QUOTE]
Zn+Cl2->ZnCl2
x---x
2Fe+3Cl2->2FeCl3
y----3/2y
theo đb ta có hệ pt
65z+56y=18,6
x+3/2y=0,35
=>x=0,2 y=0,1
%Zn=69,89
%Fe=30,11
b)ZnCl2+2NaOH->Zn(OH)2+2NaCl (1)
FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl (2)
2NaOH+Zn(OH)2->Na2ZnO2+2H2O (3)
* có kết tủa nhiều nhất khi xảy ra p/ứ 1 và 2 hoàn toàn vừa đủ
nNaOH=0,7 mol =>V=700ml
*có ít kết tủa nhất khi có pứ 3 xảy ra và còn dư(hoặc vừa đủ để hào tan hết Zn(OH)2
nNaOH>=0,9 =>V>=900ml
Cái trên chả biết lập luận đúng không nhưng Còn 2 cái dưới mình không biết
Các anh chị hướng dẫn nốt nha:24h_080:

nguyenquocbao1994 08-15-2010 09:49 PM

[QUOTE=Albee_Yu;66768]1, một miếng magiê bị oxi hoá một phần, được chia làm hai phần bằng nhau
-phần một cho hoà tan hết dung dịch HCL thì được 3,136 lít khí. Cô cạn được 14,25 g chất rắn A.
- phần 2 cho hoà tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí X nguyên chất phần dung dịch khô cạn được 23 g chất rắn B.
a/ tính thành phần phần trăm ma giê bị oxi hoá.
b/ xác định công thức phân tử khí X (các thể tích khí đo được ở điều kiện tiêu chuẩn )
[/QUOTE]

Mình giúp bạn bài này nhé
2Mg + O2 ----> 2MgO

Vì Mg chỉ bị oxi hóa một phần nên sản phẩm gồm có Mg dư và MgO tạo thành
Gọi số mol Mg ban đầu là b
sô mol Mg phản ứng là a
=> số mol MgO tạo thành là a
Số mol Mg dư là b -a
Vì chia làm hai phần bằng nhau nên ta có
nMg(dư) = 2(b-a) mol
nMgO = 2a mol

P1/ Cho hòa tan hết vào dd HCl
Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2
b-a----------------b-a------b-a
MgO + 2HCl ---> MgCl2 + H2O
a---------------------a-----

Theo đề bài thì
Khi cho hh td vs HCl thì thoát khí => khí H2
nH2 = 0.14mol => b-a= 0.14

Tiếp theo, sau khi cô cạn thì khối lượng chất rắn là 14.25 g, vì Mg và MgO phản ứng hết nên chất rắn sau khi cô cạn là muối MgCl2

Ta có pt: 95b -95a + 95a = 14.25
=> b = 0.15 mol
=> a = 0.01 mol

a/ mMg( đã phản ứng ) = 2(0.15 - 0.01)*24 = 6.72 g
mMg( ban đầu ) = 2*0.15*24 = 7.2 g
=> %Mg ( phản ứng ) = 93.3%

b/ Mg + HNO3 ----> Mg(NO3)2 + X + H2O
Mình nghĩ câu này cần phải có thêm số g HNO3 để áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng
=> mX
từ VX => nX
từ mX và nX
ta có thể tính ra MX

Nếu sai xin anh em góp ý

darks 08-15-2010 10:07 PM

[quote]1, một miếng magiê bị oxi hoá một phần, được chia làm hai phần bằng nhau
-phần một cho hoà tan hết dung dịch HCL thì được 3,136 lít khí. Cô cạn được 14,25 g chất rắn A.
- phần 2 cho hoà tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí X nguyên chất phần dung dịch khô cạn được 23 g chất rắn B.
a/ tính thành phần phần trăm ma giê bị oxi hoá.
b/ xác định công thức phân tử khí X (các thể tích khí đo được ở điều kiện tiêu chuẩn )[/quote]
[FONT="Times New Roman"][SIZE="4"]Gọi số mol Mg và MgO trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x,y (mol)
Mg+2HCl-->MgCl2+H2
MgO+2HCl-->MgCl2+H2O
Ta có pt:x/2=0.14; x/2+y/2=0.15
-->x=0.28 mol ;y=0.02 mol
Phần trăm Mg bị oxi hóa là :%=0.02/0.3*100%=20/3%
N+5+8e-->N-3
aN+5 +(5a-2b) -->NaOb
mNH4NO3=23-0.15*148=0.8 g
-->nNH4NO3=0.01 mol
Pt trao đổi electron :0.01*8+0.02(5a-2b)=0.28
-->5a-2b=10
-->a=2,b=0
Vậy khí X là N2.[/SIZE][/FONT]

vuthanh 08-15-2010 10:12 PM

[QUOTE=Albee_Yu;66768]1, một miếng magiê bị oxi hoá một phần, được chia làm hai phần bằng nhau
-phần một cho hoà tan hết dung dịch HCL thì được 3,136 lít khí. Cô cạn được 14,25 g chất rắn A.
- phần 2 cho hoà tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít khí X nguyên chất phần dung dịch khô cạn được 23 g chất rắn B.
a/ tính thành phần phần trăm ma giê bị oxi hoá.
b/ xác định công thức phân tử khí X (các thể tích khí đo được ở điều kiện tiêu chuẩn )


1/ nH2=0.14 mol , nMgCl2= 0.15 mol
=> nMg=0.14, nMgO=0.01 mol
=>%Mg bik oxh=0.01/0.15 =6.67%
2/ nMg(2+)= 0.15 mol => mMg(NO3)2 =0.15 mol =>m=22.2g < 23 g
=> có muối NH4NO3 với n=0.01 mol
gọi khí thu được là NxOy với số mol =0.02
Mg-2e---->Mg(+2)
0.14--0.28
N(+5) +8e------>N(-3)
---------0.08---------0.01
xN(+5)+(5x-2y)e--------->xN(+2y/x)
----------(5x-2y)0.02------------0.02x
=> (5x-2y)0.02 + 0.08 =0.28
=> 5x-2y=10 => x=2 y=0 là thỏa mãn
vậy khí X thu được là N2
mong các bạn góp ý nhé!

hely 08-15-2010 10:23 PM

[QUOTE]a/ mMg( đã phản ứng ) = 2(0.15 - 0.01)*24 = 6.72 g
mMg( ban đầu ) = 2*0.15*24 = 7.2 g
=> %Mg ( phản ứng ) = 93.3%

b/ Mg + HNO3 ----> Mg(NO3)2 + X + H2O
Mình nghĩ câu này cần phải có thêm số g HNO3 để áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng
=> mX
từ VX => nX
từ mX và nX
ta có thể tính ra MX
[/QUOTE]
về câu a thì số liệu bạn giải đúng nhung câu hỏi là %Mg bị OXH bởi O2 (chỉ có 0,01 mol thôi) con đáp án của bạn là lượng Mg dư
Về câu b:
bạn se tinh dược khoi lượng Mg(NO3)2 theo số mol Mg và MgO ( n Mg(NO3)2=n Mg ban đầu=0,15) khoi lượng này(=22,2) nhỏ hơn bài cho(=23) nên trong chất rắn có thêm muối NH4NO3 -bạn tinh được mol muoi này (=0,01)
Đặt CTPT khí là NxOy (đk x>=1, y>=0,nguyên)
mol khí= 0,02
AD định luật bảo toàn e có sơ đồ
[B][SIZE="3"]cho:[/SIZE][/B]
Mg( số OXH=0) ---> Mg(2+) + 2e
mol/0,14 -> 0,28
[B][SIZE="3"]Nhận[/SIZE][/B]:
xN(+5) +(5x-2y)e--->Nx(2y/x)
mol/ 0,02(5x-2y) <--0,02
N(+5) + 8e--->N(-3)
mol/ 0,08<-- 0,01
bảo toàn e có 0,28=0,02(5x-2y)+0,08
<=> x=2 và y=0 => khi N2
:5:

nguyenquocbao1994 08-15-2010 10:34 PM

[QUOTE=Albee_Yu;66768]
3, một hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, CuO tan hết trong 2 lít dd H2SO4 0,5M cho ra dd B và 6,72 lít H2 (dktc). Để cho dd thu được kết tủa với NaOH thì thể tích tối thiểu dd NaOH 0,5M phải thêm vào dd B là 0,3 lít và để cho kết tủa bắt đầu không thay đổi nửa thì thể tích dd NaOH 0,5M phải dùng là 2,4 lít, dd thu được khi đó được gọi là dd C.
a) tính % m(A)
b) thêm dd HCl 1M vào dd C . Tính V (dd HCl 1M) phải dùng để :
- có kết tủa hoàn toàn
- kết tủa tan trở lại hoàn toàn
c) Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch AlCl3 4M vào dung dịch C để có lượng kết tủa như trên.[/QUOTE]

Mình giải thử nhé
hh A gồm có Al, Al2O3, CuO
Gọi số mol lần lượt là a, b, c

Theo đề bài, hh A tan hết vào H2SO4

2Al + 3H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + 3H2
a-------3/2a--------------1/2a------------3/2a
Al2O3 + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2O
b----------3b----------------b
CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O
c--------c---------------c
Al2(SO4)3 + 6NaOH ----> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
1/2a + b------6(1/2a + b)--1/2(1/2a + b)
Al(OH)3 + NaOH ----> NaAlO2 + 2H2O
---1/2(1/2a + b)---
CuSO4 + 2NaOH ----> Cu(OH)2 + Na2SO4
c-----------2c
a/ Tính %mA

nH2SO4 = 1 mol => 3/2a + 3b + c = 1 (*)
nH2 = 3/2a = 0.3mol => a = 0.2 mol

Thay 3/2a = 0.3 vào (*) ta đc
3b + c = 0.7 (**)

nNaOH = 1.35 mol
13/4a + 13/2b = 1.35

Từ (**)(***) ta đc : b= 0.2 mol c= 0.1 mol
=> % nhé

b/ DD C bao gồm dd NaAlO2 ; Na2SO4; có thể có NaOH dư
1/ Có kết tủa hoàn toàn

NaAlO2 + 4HCl ----> NaCl + AlCl3 + H2O
0.15-------0.6
AlCl3 + 3NaOH ----> Al(OH)3 + 3NaCl

VHCl = 0.6 l = 600 ml

2/ Kết tủa tan trở lại hoàn toàn

NaAlO2 + 4HCl ----> NaCl + AlCl3 + H2O
0.15--------0.6----------------0.15
AlCl3 + 3NaOH ----> Al(OH)3 + 3NaCl
0.15---------------------0.15
2Al(OH)3 + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2O
0.15--------0.45

SUMHCl = 1.05 mol
=> VHCl = 1050 ml

Ko bik có đúng ko ^^

Albee_Yu 08-16-2010 03:39 PM

cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha! :x

Post tiếp bài nhá!

4, Hòa tan 10 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 = 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,12 lit khí H2 và dung dịch A. Cho dung dịch A t/d với NaOH dư. Lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a(g) rắn. Tính a?

5, Hòa 27,8g muối FeSO4.nH2O vào nước được 500g dung dịch A 3,04%
a, Xd công thức muối
b, Lấy 1/2 dung dịch A cho t/d với HNO3 và H2SO4 thì dc khí NO thoát ra, Tính V khí NO ở dktc
c, Lấy 1/2 dung dịch A còn lại cho t/d với dung dịch NaOH dư hu được kết tủa, đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính m chất rắn cuối cùng thu được!

nguyenquocbao1994 08-16-2010 06:19 PM

[QUOTE=Albee_Yu;66809]cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha! :x

Post tiếp bài nhá!

4, Hòa tan 10 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 = 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,12 lit khí H2 và dung dịch A. Cho dung dịch A t/d với NaOH dư. Lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a(g) rắn. Tính a?
[/QUOTE]

Mình làm thử ^^

Gọi số mol của Fe và Fe2O3 trong hh lần lượt là a và b
=> 56a + 160b = 10 (*)

Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2
0.05-------------0.05
Fe2O3 + 6HCl ----> 2FeCl3 + 3H2O
0.045---------------0.0225
FeCl2 + 2NaOH ----> Fe(OH)2 + 2NaCl
0.05------------------0.05
FeCl3 + 3NaOH ----> Fe(OH)3 + 3NaCl
0.0225---------------0.0225
2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O ----> 2Fe(OH)3
0.05----------------------------0.05
2Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + 3H2O
(0.05 + 0.0225) - 0.03625
nH2 = 0.05 mol
=> a = 0.05 mol
Thay a = 0.05 vào pt (*) ta đc
56*0.05 + 160b = 10
<=> b = 0.045 mol

Vậy mFe2O3 = 0.03625*160 = 5.8 g

darks 08-16-2010 08:33 PM

[quote]4, Hòa tan 10 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 = 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,12 lit khí H2 và dung dịch A. Cho dung dịch A t/d với NaOH dư. Lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a(g) rắn. Tính a?
[/quote]
[FONT="Times New Roman"][SIZE="4"]Gọi nFe=x,nFe2O3=y , ta có :
56x+160y=10
Fe+2HCl-->FeCl_2+H_2
-->x=nH2=0.05 mol
-->x=0.05,y=0.045
Fe+2HCl-->FeCl_2+H_2
Fe2O3+6HCl-->2FeCl3+3H2O
FeCl2+2NaOH-->Fe(OH)2+2NaCl
FeCl3+3NaOH-->Fe(OH)3+3NaCl
2Fe(OH)2+1/2O_2-->Fe2O3+2H2O
2Fe(OH)_3-->Fe2O3+3H2O
nFe2O3=x/2+y=0.07 mol
-->a=11.2 (g)[/SIZE][/FONT]
[quote]Mình làm thử ^^

Gọi số mol của Fe và Fe2O3 trong hh lần lượt là a và b
=> 56a + 160b = 10 (*)

Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2
0.05-------------0.05
Fe2O3 + 6HCl ----> 2FeCl3 + 3H2O
[COLOR="Red"]0.045---------------0.0225[/COLOR]
FeCl2 + 2NaOH ----> Fe(OH)2 + 2NaCl
0.05------------------0.05
FeCl3 + 3NaOH ----> Fe(OH)3 + 3NaCl
0.0225---------------0.0225
2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O ----> 2Fe(OH)3
0.05----------------------------0.05
2Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + 3H2O
(0.05 + 0.0225) - 0.03625
nH2 = 0.05 mol
=> a = 0.05 mol
Thay a = 0.05 vào pt (*) ta đc
56*0.05 + 160b = 10
<=> b = 0.045 mol

Vậy mFe2O3 = 0.03625*160 = 5.8 g
[/quote][FONT="Times New Roman"][SIZE="4"]Đoạn này em hơi nhầm một tý nhỷ
Fe2O3+6HCl-->2FeCl3+3H2O
0.045 (mol).......0.09 (mol)
[/SIZE][/FONT]


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:30 AM.

Developed by: ChemVN. Site: www.chemvn.com.
Bản quyền thuộc về ChemVN.
Ghi rõ nguồn http://chemvn.com nếu bạn trích dẫn hay phát hành thông tin từ website này !