Privacy & Terms

1. Giới thiệu
 
(a)  Trong những điều khoản và điều kiện này (Các Điều khoản và Điều kiện), “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, “GiMiTEC Media” chỉ GiMiTEC.
(b)  Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện khi áp dụng với việc quý vị sử dụng trang web internet www.GiMiTEC.net hoặc bất kỳ trang web internet nào khác do GiMiTEC sở hữu và vận hành. Bằng cách sử dụng (các) Trang Web, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm những sửa đổi liên quan được đề cập đến ở (c).
(c)  Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản và Điều kiện vào từng thời điểm bằng cách cập nhật văn bản này. Những điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng lên.
(d)  Việc quý vị sử dụng một số phần hay tính năng của (các) Trang Web có thể được quy định trong những điều khoản và điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được thông báo một cách thích ứng, và những điều khoản và điều kiện bổ sung đó: 
(i)  Sẽ áp dụng với việc quý vị sử dụng những phần hay tính năng đó của (các) Trang Web ngoài những điều khoản và điều kiện này; và
(ii)  Sẽ có ưu thế hơn Các Điều khoản và Điều kiện nếu có bất kỳ sự bất đồng nào.
 
2. Quyền sở hữu trí tuệ
 
(a)  Quý vị công nhận rằng Nội dung trên (các) Trang Web bị chi phối bởi luật bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trong các Điều khoản và Điều kiện này, “Nội dung” nghĩa là bất kỳ điều gì quý vị có thể nhìn, đọc, nghe, tải lên, tải xuống hay truy cập trên hoặc qua (các) Trang Web này (kể cả, nhưng không giới hạn, các tin nhắn, tập tin, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, thiết kế, ảnh chụp, hình ảnh minh họa, văn bản, âm nhạc, bài hát, video, tag và các tài liệu hay vấn đề về nội dung khác trên (các) Trang Web.
(b)  Trừ phi quý vị được chúng tôi minh thị cho phép, hay được luật pháp cho phép, quý vị không được làm bất kỳ điều gì dưới đây, hay cho phép bất kỳ người nào khác: 
(i) Bán, sao chép, công bố, phân phối, thông tin cho công chúng (ví dụ bằng việc công bố trên mạng hay chuyển tin điện tử), chỉnh sửa, trưng bày, trình diễn nơi công cộng, tạo ra những tác phẩm phái sinh dựa trên hay tạo ra phiên bản khác của, đăng lại hay có cách sử dụng nào khác bất kỳ Nội dung (hay bất kỳ phần nào có thể xác định được của Nội dung) dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản; hoặc
(ii)  Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khi sử dụng (các) Trang Web hay bất kỳ Nội dung nào.
(c)  Không điều gì quý vị làm trên hay liên quan đến Trang Web sẽ chuyển bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho quý vị hay cấp phép cho quý vị bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trừ phi được minh thị quy định như vậy.
(d)  Quý vị đồng ý rằng GiMiTEC sở hữu bản quyền và thương hiệu trong logo tiếp thị “GiMiTEC”, (các) tên miền http://www.GiMiTEC.net, và các tên miền khác, dòng tag quảng cáo xuất hiện trong quảng cáo của GiMiTEC trên các trang web và logo công ty “GiMiTEC” (thương hiệu GiMiTEC). GiMiTEC bảo lưu mọi quyền liên quan đến thương hiệu của GiMiTEC. Quý vị đồng ý không sử dụng bất kỳ Thương Hiệu nào của GiMiTEC mà không được sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản. Mọi thương hiệu khác xuất hiện trên (các) Trang Web của chúng tôi thuộc quyền sở hữu của sở hữu chủ hợp pháp của chúng.
(e)  Những bản đồ trình bày trên trang web này được cung cấp bởi Google Maps.
 
3. Nội dung của (các) Trang Web
 
(a) Chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật Nội dung của (các) trang Web. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay hiện hành của Nội dung.
(b)  Quý vị công nhận rằng Nội dung trên (các) Trang Web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
(c)  Tất cả giá được báo trên các trang web được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng trừ khi được quy định trong trường hợp khác.
(d)  Các mức giá nêu trên (các) Trang Web chỉ nên được coi là chỉ dẫn vì chúng có thể thay đổi vào từng thời điểm.
(e)  Một số nội dung trên các trang web, bao gồm các bài viết, quan hệ bảo trợ và khuyến mãi, có nghĩa là quảng cáo đã trả tiền (Nội dung được tài trợ). Điều này có nghĩa là GiMiTEC có thể đã nhận được một khoản thanh toán hoặc lợi ích nào khác để đổi lấy sự xuất bản hoặc phổ biến Nội Dung Được Bảo Trợ trên Trang web. GiMiTEC không thẩm tra, chứng thực hay phê duyệt bằng cách nào khác Nội dung được Tài trợ.
(f)  Quan điểm do công chúng tải lên Nội dung của (các) Trang Web không phải là quan điểm của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào đăng trên Trang Web do bên thứ ba nào, cũng như nội dung hay tính chính xác của chúng. Quý vị chấp nhận mọi rủi ro khi dựa vào bất kỳ Nội dung nào đăng trên (các) Trang Web.
(g)  Nếu quý vị cân nhắc Nội dung bất kỳ được đăng lên các trang web có nội dung tấn công, không thích hợp hoặc có một số cách vi phạm Điều khoản và Điều kiện, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại support@GiMiTEC.net với một liên kết đến Nội dung liên quan và lý do để phản đối. Chúng tôi sẽ xem xét sự phản đối của quý vị và toàn quyền quyết định liệu có nên dỡ bỏ Nội dung đó không.
 
4. Việc quý vị sử dụng (các) Trang Web
 
(a)  Quý vị không được: 
(i)  Sử dụng (các) Trang Web mà không có sự cho phép hay giám sát của cha mẹ hay người giám hộ nếu quý vị chưa đến tuổi thành niên theo bất kỳ Luật Hiện hành nào;
(ii)  Làm gián đoạn hay can thiệp vào (các) Trang Web hay máy chủ hay các phần mềm, phần cứng hay thiết bị khác liên kết với hay qua (các) Trang Web;
(iii)  Sao chép bất kỳ Nội dung nào từ (các) trang Web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản, và chúng tôi có toàn quyền cấp hay thu hồi lại phép này (theo các điều khoản chúng tôi chấp nhận được) ;
(iv)  Vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan tới việc quý vị sử dụng (các) Trang Web;
(v)  Sử dụng hay phát tán dữ liệu cá nhân hay thông tin riêng tư về những người sử dụng khác của (các) Trang Web .
(b)  Trong các Điều khoản và Điều kiện này, Luật Hiện hành liên quan tới bất kỳ người, hành vi hay vật nào có nghĩa sau đây liên quan tới người, hành vi hay vật đó: 
(i)  Bất kỳ luật, quy tắc hay quy định nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia);
(ii)  Bất kỳ nghĩa vụ theo bất kỳ giấy phép nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia); và
(iii)  Bất kỳ quyết định hợp pháp và có tính ràng buộc nào, quyết định hay chỉ thị nào của một cơ quan quy định nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia).
 
5. Các Đường dẫn, Tải xuống, Plug-ins, Tính năng và Quảng cáo
 
(a)  Chúng tôi không duyệt xét lại tất cả trang web, tải xuống, plug-ins, tính năng hoặc quảng cáo được liên kết đến các trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ tài liệu ngoài trang web này, bao gồm bất kỳ trang web nào liên kết đến các trang web qua các quảng cáo hoặc công cụ tìm kiếm (gọi chung là tài liệu của bên thứ ba). Sự kết nối của Trang web chúng tôi với bất cứ Tài Liệu của Bên Thứ Ba nào không ngụ ý rằng chúng tôi ủng hộ các tài liệu được kết nối, và du khách sử dụng các đường kết nối đó và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát, chi phí hay tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm các chi phí về luật pháp) phát sinh từ việc quý vị sử dụng những đường dẫn đó hay những mô tả hay thông tin cung cấp tại đó.
(b)  Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng sai trái bất kỳ Nội dung có thể tải xuống nào trên (các) Trang Web, kể cả, nhưng không giới hạn, việc sao chép, phóng tác, thông báo Nội dung đó cho công chúng, kể cả Nội dung trên một trang web khác hay đưa ra thông tin sai lệch về Nội dung, trừ phi được GiMiTEC cho phép bằng văn bản.
(c)  Việc quý vị liên lạc với hay giao dịch với, hay tham gia vào các quảng cáo hay công việc của các nhà quảng cáo trên (các) Trang Web hoàn toàn chỉ là việc giữa quý vị và nhà quảng cáo đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ mất mát hay tổn hại nào dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ những giao dịch như vậy, hay do hệ quả của sự xuất hiện các quảng cáo đó trên (các) Trang Web.
 
6. Đăng lên (các) Trang Web
 
(a)  Có những tính năng trong (các )Trang Web để cho quý vị nộp hay đăng Nội dung lên (các) Trang Web. Với Nội dung do quý vị nộp để đăng lên (các) Trang Web (dưới bất kỳ định dạng nào): 
(i)  Quý vị hoàn toàn và vô điều kiện giao cho (và đồng ý nỗ lực hết mình để cho phép bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào hoàn toàn và vô điều kiện giao cho) chúng tôi mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích từ mọi quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ Nội dung nào quý vị nộp cho (các) Trang Web;
(ii)  Quý vị đồng ý rằng GiMiTEC có toàn quyền định đoạt liệu có công bố và công bố dưới hình thức nào Nội dung đó trên (các) Trang Web;
(iii)  Quý vị chấp thuận vô điều kiện việc Nội dung có thể bị chỉnh sửa, biên tập hay phóng tác theo ý của GiMiTEC hay của người được cấp giấy phép phụ, kể cả theo một cách nào đó mà sẽ vi phạm các quyền về đạo đức của quý vị. Việc chấp thuận này mở rộng đến người được cấp phép và các người thừa kế quyền sở hữu, và đến tất cả những người được sở hữu chủ hay sở hữu chủ tương lai, hay người được phép hay người thừa kế quyền sở hữu, để thực hiện những hành vi liên quan đến bản quyền;
(iv)  Quý vị đồng ý rằng quý vị không yêu cầu, hay có bất kỳ người nào khác yêu cầu, có thẩm quyền đối với Nội dung đó; và
(v)  Quý vị công nhận rằng quý vị có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung quý vị đã nộp. Quý vị công nhận rằng quý vị phải đánh giá và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, kể cả việc tin tưởng vào tính chính xác, hoàn chỉnh hay hữu dụng của Nội dung đó.
(b)  Với Nội dung quý vị nộp để đăng lên (các) Trang Web (dưới bất kỳ định dạng nào) quý vị đồng ý sẽ không: 
(i)  Tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, mang tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, khiêu dâm, bôi nhọ, tục tĩu, liên quan tới cờ bạc, phỉ bang, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hay chê trách do nguồn gốc, dân tộc hay do lý do khác, kể cả, nhưng không giới hạn ;
  (A)  Nội dung miêu tả hay ám chỉ hay khuyến khích hành vi có tính công kích hay phi pháp;
  (B)  Nội dung lợi dụng con người về tình dục hay bạo lực;
  (C)  Nội dung quấy rối hay ủng hộ việc quấy rối người khác;
  (D)  Nội dung khuyến khích hay kích động phân biệt chủng tộc, dị đoan, thù địch hay gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;
  (E)  Nội dung có bao gồm khỏa thân, bạo lực, hay có đường dẫn tới một trang web người lớn;
  (F)  Nội dung cung cấp bất kỳ số điện thoại, địa chỉ, tên họ, thông tin ngân hàng hay tài chính cá nhân, URLs hay địa chỉ email;
  (G)  Nội dung khuyến khích thông tin mà người sử dụng biết là sai lệch hay lừa đảo hay khuyến khích các hoạt động phi pháp hay hành xử lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, bôi nhọ hay phỉ báng;
  (H)  Nội dung khuyến khích bất kỳ hành động hay tổ chức tội phạm nào hay cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động phi pháp kể cả, nhưng không giới hạn, việc sản xuất hay mua bán vũ khí trái phép, xâm phạm đời tư người khác hay tạo ra vi rút máy tính; hoặc
  (I)  Nội dung bao gồm ảnh hay hình ảnh của người khác hay tài sản của người khác được nộp mà không có sự chấp thuận của người đó (hay của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp của người đó nếu người đó chưa đủ tuổi thành niên theo Luật Hiện hành); 
(i)  Giả danh bất kỳ người hay thực thể nào, hay thông tin sai lệch về quan hệ của quý vị với một người hay thực thể;
(ii)  Tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ Nội dung nào mà quý vị không có quyền công bố theo bất kỳ Luật Hiện hành nào hay theo bất kỳ quan hệ hợp đồng hay ủy thác nào (như thông tin độc quyền và bảo mật được biết hay được tiết lộ trong quan hệ lao động);
(iii)  Tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác mà công bố bất kỳ Nội dung nào xâm phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, thông tin bảo mật, bản quyền tác giả hay các quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào;
(iv)  Tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ tài liệu quảng cáo tiếp thị nào mà không được phép; hoặc
(v)  Tải lên, đăng, truyền tải hay công bố bằng cách nào khác bất kỳ tài liệu nào có chứa virút phần mềm hay bất kỳ mật mã có hại nào khác;
(c)  Khi đăng Nội dung trên (các) Trang Web quý vị bảo đảm rằng: 
(i)  Quý vị có quyền hợp pháp và thẩm quyền cung cấp Nội dung dưới hình thức, cách thức và tên mà nó đã được nộp;
(ii)  Quý vị sở hữu Nội dung đó và có quyền chuyển giao quyền sở hữu bản quyền tác giả và các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác trong Nội dung đó cho chúng tôi;
(iii)  Nội dung đó không xâm phạm quyền riêng tư, bản quyền tác giả, quyền hợp đồng hay quyền nào khác (kể cả, nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ người, doanh nghiệp hay thực thể nào;
(iv)  Nội dung đó không chứa bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, trái với bất kỳ luật pháp nào, không đứng đắn, tục tĩu, đe dọa, phân biệt, quấy rối, vi phạm bất kỳ bảo mật nào, bôi nhọ, nói xấu, khiêu khích hay có thể phản bác.
(v)  Nếu Nội dung theo bất kỳ cách nào bao gồm các bên thứ ba hay tài sản của các bên thứ ba, và quý vị đã được sự chấp thuận và ủy nhiệm của các bên thứ ba đó (hay cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nếu phù hợp) cho phép đưa họ vào Nội dung của quý vị;
(vi)  Nội dung của quý vị không bao gồm bất kỳ mô tả hay tài liệu nào mà quý vị biết hay nghi ngờ (hay cần phải biết hay nghi ngờ một cách hợp lý) là sai, lừa đảo hay lệch lạc;
(vii)  Nội dung của quý vị không bao gồm bất kỳ tài liệu nào trước đó đã được truyền thanh, công bố hay truyền hình dưới bất kỳ hình thức nào;
(viii)  Quý vị sẽ không đăng Nội dung hay dùng (các) Trang Web vì mục đích quảng cáo, xúc tiến hay ủng hộ bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào hay để tham gia vào giao dịch thương mại;
(ix)  Trong khi tạo ra Nội dung quý vị đã không hành xử phi pháp, trái với bất kỳ Luật Hiện hành nào, không đứng đắn, tục tĩu, đe dọa, phân biệt đối xử hay quấy rối bất kỳ người nào; và
(x)  Quý vị đồng ý việc Nội dung của quý vị có trên (các) Trang Web cho công chúng xem và bình luận và rằng Nội dung của quý vị có thể được sử dụng bởi GiMiTEC hay người được cấp giấy phép phụ của nó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong thời gian không giới hạn mà không phải thù lao hay đền bù, vì bất kỳ mục đích gì do chúng tôi toàn quyền định đoạt.
 
7. Kiểm soát Nội dung
(a)  Quý vị công nhận rằng GiMiTEC có thể lọc trước hay không lọc trước Nội dung, và rằng không có nghĩa vụ nào bắt GiMiTEC phải lọc trước Nội dung, và rằng GiMiTEC có quyền (nhưng không phải trách nhiệm) tự định đoạt việc lọc, từ chối hay dỡ bỏ bất kỳ Nội dung nào do quý vị cung cấp.
(b)  Không hạn chế đoạn (a), quý vị đồng ý rằng GiMiTEC có thể biên tập, dỡ bỏ hay không công bố bất kỳ Nội dung nào nếu GiMiTEC cho rằng: 
(i)  Nội dung đó là phi pháp theo bất kỳ cách nào, kể cả vì nó vi phạm luật về phân biệt đối xử, phỉ báng chủng tộc, quyền riêng tư hay vi phạm luật pháp;
(ii)  Nội dung đó là sai lệch hay lừa đảo;
(iii)  Việc công bố Nội dung đó sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền tác giả) hay các quyền về đạo đức của một người;
(iv)  Nội dung đó mang tính lạm dụng, khiêu khích hay tục tĩu; hoặc
(v)  Nội dung đó xâm phạm các Điều khoản và Điều kiện này.
(c)  Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể kiểm soát hay duyệt xét lại Nội dung, các thảo luận, chat, bài viết hay các đóng góp khác cho (các) Trang Web, chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ nào phát sinh từ các nội dung của bất kỳ việc liên lạc nào như vậy hay cho bất kỳ lỗi, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hay không chính xác nào trong liên lạc đó.
 
8. Bồi thường
 
 Quý vị đồng ý đảm bảo và giúp GiMiTEC và công ty con, chi nhánh, văn phòng, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Nội dung quý vị gửi, đăng, truyền hoặc trong trường hợp khác khả dụng qua các trang web, việc quý vị sử dụng các trang web, kết nối của quý vị đến các trang web, việc quý vị vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào khác, bao gồm tất cả thiệt hại, tổn thất và chi phí thuộc bất kỳ loại nào (bao gồm phí và chi phí phù hợp) liên quan đến một khiếu nại.
 
9. Đăng ký
(a)  Để có thể cung cấp Nội dung cho chúng tôi hay tải xuống Nội dung chiếu theo các Điều khoản và Điều kiện này, quý vị phải trở thành một người sử dụng có đăng ký. Để trở thành người sử dụng có đăng ký, quý vị phải điền các thông tin đăng ký theo cách được mô tả trên trang web. Việc đăng ký là miễn phí nhưng không chuyển nhượng được. Quý vị đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác và hoàn chỉnh về bản thân trên mẫu đơn đăng ký. Quý vị phải đăng nhập vào tài khoản người sử dụng của quý vị theo hướng dẫn mỗi lần quý vị muốn đóng góp cho (các) Trang Web.
(b)  Chúng tôi dành quyền từ chối các yêu cầu đăng ký tài khoản người sử dụng hay chấm dứt việc đăng ký của quý vị bất kỳ lúc nào theo ý chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đăng ký một tài khoản người dùng mà chúng tôi nghi là được lập ra bởi hay nhân danh một người đã bị chặn khỏi (các) Trang Web do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hay đã bị chặn không cho làm người sử dụng của một trang web khác do có những bình luận/đóng góp phi pháp hay không phù hợp.
(c)  Quý vị phải chịu trách nhiệm bảo mật tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản của quý vị, và quý vị chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào dưới tên tài khoản và mật khẩu của quý vị. Quý vị đồng ý: 
(i)  Ngay lập tức thông báo cho chúng tôi bất kỳ việc sử dụng không được phép nào mật khẩu hay tài khoản của quý vị hay bất kỳ vi phạm an ninh nào khác; và
(ii)  Bảo đảm rằng quý vị thoát khỏi tài khoản của mình mỗi khi chấm dứt hoạt động. Quý vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc kiểm soát sự phân phối và sử dụng mật khẩu, kiểm soát việc truy cập và sử dụng tài khoản của quý vị và thông báo cho chúng tôi khi quý vị muốn hủy bỏ tài khoản của mình.
(d)  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn hại nào do quý vị không tuân theo điều khoản này.
 
10. Chính Sách về Quyền Riêng Tư
 
(a)  Thông tin đăng ký và thông tin khác về quý vị tuân theo Chính sách quyền riêng tư bên ngoài của quý vị. Quý vị hiểu rằng qua việc sử dụng (các) Trang Web, quý vị chấp thuận việc thu thập và sử dụng thông tin này (như nêu trên Chính sách Quyền Riêng tư)
 
11. Cookie
 
Trong khi quý vị sử dụng Trang Web, chúng tôi có thể truyền đến và yêu cầu từ máy tính của quý vị các gói dữ liệu được gọi là “cookie”. Chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt trang web nhằm làm việc hiệu quả hơn và cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của quý vị trên trang web.Cookie của chúng tôi sẽ không cho phép chúng tôi nhận thông tin về cá nhân xác định quý vị như tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ chỉ biết thông tin này nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc quý vị đặt tùy chọn trong trình duyệt để tự động cung cấp thông tin này. 

Chi tiết về cookie chúng tôi sử dụng trên trang web như sau:

(i)  Cookie cần thiết để giúp quý vị di chuyển trên trang web và sử dụng các tính năng của trang web;
(ii)  Cookie thu thập thông tin về cách thức khách thăm sử dụng trang web, ví dụ khách thăm trang web nào truy cập thường xuyên nhất. Tất cả thông tin mà cookie này thu thập được tổng hợp và ẩn danh. Thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức trang web hoạt động.
Bằng cách sử dụng trang web này, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt những loại cookie này trên thiết bị của quý vị.Trình duyệt web của quý vị có thể cho phép một số điều khiển của hầu hết các cookie qua cài đặt trình duyệt của quý vị. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào được đặt trên thiết bị của quý vị và cách thức quản lý và xóa chúng, truy cập www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng quý vị có thể xóa và chặn tất cả cookie do trang web này sử dụng nhưng nếu quý vị làm như vậy các phần của trang web có thể không hoạt động.
 
12. An ninh Thông tin
 Không may là việc truyền tải dữ liệu qua internet có thể không an toàn. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin đó, chúng tôi không bảo đảm an ninh của bất kỳ thông tin nào mà quý vị gửi cho chúng tôi. Theo đó bất kỳ thông tin nào quý vị gửi cho chúng tôi đều do quý vị tự chịu rủi ro, tuy nhiên một khi chúng tôi nhận được thư truyền của quý vị chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ an ninh của các thông tin đó.

 12.1 Chính sách về đảm bảo tính riêng tư của cá nhân

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, trừ khi bạn quyết định cung cấp thông tin đó. Cung cấp những thông tin cụ thể của mỗi cá nhân qua trang Web của chúng tôi là việc làm tự nguyện, nhưng khi làm như vậy là bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng những thông tin này cho mục tiêu đã định. Việc bạn không cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định có thể làm chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn mong muốn. Nếu bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trên một trang web của Bộ Ngoại giao, bằng cách điền vào một tờ khai trên mạng hoặc gửi cho chúng tôi một thư điện tử, thì chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, hoặc để trả lời thư của bạn. Thông tin mà chúng tôi có thể nhận được từ bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc bạn làm những gì khi vào trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ tự động tên miền mà bạn truy cập Internet qua đó (.com,.edu, v.v.); ngày tháng và thời gian bạn vào trang mạng của chúng tôi; và địa chỉ Internet của trang mạng mà từ đó bạn đi đến trang  web của chúng tôi (chẳng hạn như công cụ tìm kiếm hoặc trang dẫn chiếu). Chúng tôi sử dụng thông tin thu được này để thống kê số người truy cập vào các trang khác nhau trên trang web của chúng tôi và để giúp chúng tôi làm cho trang web của mình hữu ích hơn cho người dùng như bạn.

12.2 Nếu bạn gửi thư điện tử cho chúng tôi

Bạn có thể quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, qua  thư điện tử khi bạn đưa ra một nhận xét hoặc câu hỏi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó để hoàn thiện dịch vụ của mình cho bạn hoặc để trả lời yêu cầu của bạn. Đôi khi chúng tôi  chuyển tiếp thư điện tử của bạn tới các phòng ban khác nhau trong GiMiTEC, nơi có thể giúp bạn tốt hơn. Ngoại trừ đối với trường hợp điều tra thực thi pháp luật có thẩm quyền, chúng tôi không chia sẻ thư điện tử với bất kỳ tổ chức bên ngoài nào khác.

12.3 Các trang mạng và các ứng dụng của bên thứ ba

Chúng tôi có liên kết tới các trang mạng xã hội và những trang web của bên thứ ba . Chúng tôi sử dụng các trang mạng xã hội để tương tác với cộng đồng trên toàn thế giới. Các trang mạng xã hội được dùng để quảng bá về các sự kiện của GiMiTEC và mời công chúng tham gia. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ đo lường mạng và tùy chỉnh để xác định số người ghé thăm các trang mạng của chúng tôi và các mục khác nhau của các trang đó, và để giúp làm cho các trang mạng của chúng tôi trở nên hữu ích hơn đối với người sử dụng. Trong một số trường hợp, ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu cung cấp địa chỉ thư điện tử, tên người dùng, mật khẩu và vị trí địa lý cho mục đích đăng ký tài khoản. Chúng tôi không sử dụng các trang mạng của bên thứ ba để xin và thu thập thông tin riêng tư của các cá nhân. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất kỳ một thông tin cá nhân nào đã được bất cứ trang mạng của bên thứ ba nào thu thập, và sẽ không tiết lộ, bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân cho bất cứ một thực thể nào khác bên ngoài GiMiTEC, trừ khi được yêu cầu cho các mục đích thực thi pháp luật hoặc theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng các loại khảo sát trực tuyến khác nhau để thu thập các quan điểm và ý kiến phản hồi từ một số ngẫu nhiên những người vào mạng. Các báo cáo khảo sát chỉ được dùng cho những người quản lý mạng và những nhân viên được chỉ định, là những người cần có thông tin đó để thực hiện công việc của mình. Chúng tôi có thể sử dụng các cuộc khảo sát với thời gian hạn chế khác cho các mục đích riêng biệt và sẽ giải thích về các mục đích đó khi đăng khảo sát trên mạng.

12.4 Thông tin được thu thập cho việc theo dõi và tùy chỉnh (Cookies)

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà một trang mạng chuyển tới máy tính của bạn để cho phép nó nhớ thông tin cụ thể về lượt truy cập của bạn trong khoảng thời gian bạn kết nối. Máy tính của bạn sẽ chỉ chia sẻ thông tin trong cookie với trang mạng cung cấp nó, và không một trang mạng nào khác có thể yêu cầu thông tin đó. Có hai loại cookie:

 • Theo phiên: Cookie theo phiên cập chỉ kéo dài trong khoảng thời gian mở trình duyệt (web browser) của bạn. Khi bạn đóng trình duyệt, cookie này sẽ được xóa. Các trang mạng có thể sử dụng các cookie phiên cho những mục đích kỹ thuật như để giúp việc tìm đường đi trong trang được tốt hơn hoặc cho phép bạn tùy biến theo sở thích của mình khi tương tác với trang mạng.
 • Liên tục: Cookie liên tục được lưu trong một ổ cứng của người sử dụng nhằm xác định người sử dụng là truy cập trang mạng lần đầu hay là trở lại với trang; và đối với những người truy cập lặp lại.

Nếu bạn không muốn có các cookie theo phiên hay cookie liên tục được lưu trữ trong máy của mình, bạn có thể tắt các cookie trong trình duyệt của mình. Bạn vẫn có thể truy cập tất cả các thông tin và tài liệu trên trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, việc đóng các cookie có thể tác động đến việc hoạt động của một vài trang mạng. Cần biết rằng việc loại bỏ các cookie trong trình duyệt của bạn sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng cookie ở tất cả các trang mạng khác mà bạn truy cập vào.

12.5 Đường dẫn tới các trang mạng bên ngoài

Trang mạng của chúng tôi có nhiều đường dẫn tới các trang mạng khác. Khi bạn theo một đường dẫn tới trang mạng khác, bạn không còn ở trong mạng của chúng tôi nữa và bạn sẽ theo chính sách riêng tư của trang mạng mới đó. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin thật chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng không có các sai sót. Đối với các tài liệu và thông tin trên trang mạng này, GiMiTEC không đứng ra bảo đảm điều gì, nói rõ hay ngầm định, bao gồm cả những bảo đảm về khả năng bán được và về sự thích hợp cho một mục đích cụ thể đối với các tài liệu có được từ mạng này.

Ngoài ra, GiMiTEC không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu dụng của bất cứ thông tin, sản phẩm hay quá trình nào được công bố qua mạng của chúng tôi, và không cho rằng việc sử dụng các thông tin, sản phẩm hay quá trình đó sẽ là không vi phạm những quyền sở hữu riêng.

Đối với mục đích an toàn mạng và để đảm bảo cho dịch vụ này luôn có sẵn cho tất cả những người sử dụng, GiMiTEC sử dụng các chương trình phần mềm để theo dõi số lượng người trong mạng để nhận biết những xâm nhập trái phép nhằm tải lên hoặc làm thay đổi thông tin hoặc gây ra những hư hại khác. Sự xâm nhập trái phép nhằm tải lên hoặc làm thay đổi thông tin trên dịch vụ này bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt. Thông tin cũng có thể được dùng cho các cuộc điều tra thực thi pháp luật có thẩm quyền. Ngoại trừ các mục đích đã nói trên, chúng tôi không tìm cách khác để nhận biết cá nhân những người sử dụng hoặc các thói quen về cách sử dụng của họ. Sự xâm nhập trái phép nhằm tải lên và/hoặc làm thay đổi thông tin trên những trang mạng này bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố theo Luật.

 
13. Việc sử dụng (các) Trang Web là quý vị tự chịu trách nhiệm – Miễn Trừ Trách Nhiệm
(a)  Việc sử dụng (các) Trang Web đều do quý vị tự chịu rủi ro. Quý vị không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố nào công bố trên hay được liên kết tới (các) Trang Web mà không tìm hiểu kỹ để thẩm tra thông tin.
(b)  Chúng tôi miễn trừ mọi bảo đảm và trách nhiệm tới mức tối đa cho phép theo bất kỳ Luật Hiện hành nào. Nếu một thẩm quyền tài phán không cho phép miễn trừ các bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý mặc thị nhưng lại cho phép giới hạn trách nhiệm, thì chúng tôi sẽ giới hạn các bảo đảm và trách nhiệm của chúng tôi đến mức độ đó.
(c)  Theo giới hạn được luật pháp cho phép, tất cả thông tin trên hay được liên kết tới (các) Trang Web đều được cung cấp “nguyên trạng” và “như có sẵn ” mà không có bất kỳ sự bảo đảm hay đề nghị nào liên quan đến điều kiện, minh thị hay mặc nhiên, bao gồm bất kỳ sự bảo đảm mặc nhiên nào về khả năng bán được, thích hợp cho một mục đích cụ thể, sự an toàn, phẩm chất, không có khuyết điểm hay không vi phạm.
(d)  Theo giới hạn được pháp luật cho phép, chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với: 
(i)  Bất cứ tuyên bố nào trong tài liệu trên hay được liên kết tới (các) Trang Web; hoặc
(ii)  Bất cứ tổn thất nào trực tiếp, gián tiếp, do tai nạn hay do hậu quả liên quan đến hay phát sinh từ việc quý vị có làm, hay không làm bất kỳ điều gì, do sử dụng (hay không thể sử dụng) (các) Trang Web và Nội Dung của nó. Điều này bao gồm bất cứ khiếu nại, tổn thất, giá cả, chi phí hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào (kể cả chi phí pháp lý) phát sinh do quý vị hoặc bất cứ bên thứ ba nào, cho dù căn cứ vào sự bảo đảm, hợp đồng, lỗi, sơ suất hoặc bất cứ lý thuyết pháp lý nào khác, và dù chúng tôi có biết hoặc không biết về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.
(e)  Trong mức độ mà chúng tôi không thể miễn trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý, tổng cộng trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị phát sinh liên quan đến việc quý vị sử dụng (cac) Trang web này hoặc nội dung của nó (cho dù là phát sinh từ sự vi phạm các Điều khoản này, do sơ suất hoặc bất cứ thông pháp hoặc căn cứ khởi kiện luật định nào) được giới hạn như sau, mà sự lựa chọn hoàn toàn tùy ý chúng tôi: 
(i)  Trong trường hợp hàng hóa, bất cứ một hay nhiều điều sau đây:
  (A)  Thay thế hàng hóa hay cung cấp hàng hóa tương đương;
  (B)  Sửa chữa hàng hóa;
  (C)  Thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hay mua hàng hóa tương đương; hoặc
  (D)  Thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; hoặc
(ii)  Trong trường hợp dịch vụ:
  (A)  Cung cấp lại dịch vụ; hoặc
  (B)  Thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ.
 
14. Các quy định chung
(a)  Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện không thể cưỡng chế thi hành được thì phần không thể cưỡng chế thi hành phải có hiệu lực đến mức cao nhất có thể, và số còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và hậu quả.
(b)  Các Điều Khoản và Điều Kiện và việc sử dụng (các)Trang web này và bất kỳ nội dung nào của nó, về tất cả mọi mặt, đều bị chi phối bởi và chiếu theo luật pháp của Việt Nam. Khi sử dụng (các)Trang web này, quý vị đồng ý – sự đồng ý này không thể hủy ngang được – chấp nhận thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án của Việt Nam, để giải quyết mọi tranh chấp bất kỳ loại nào, kể cả, nhưng không giới hạn, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích hoặc áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc việc quý vị sử dụng (các) Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu gì trong đó, hoặc truy cập từ đó.
 
15. ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG CỦA GiMiTEC Media

Các Điều khoản bán hàng này (“Điều khoản”) quy định về việc bán Sản phẩm và Dịch vụ cũng như giấy phép Phần mềm của GiMiTEC Company Limited (GiMiTEC hoặc/và GiMiTEC Media). “Sản phẩm” có nghĩa là mọi phần cứng tiêu chuẩn hoặc vật tư tiêu hao được bán hoặc Phần mềm tiêu chuẩn được cấp phép sử dụng theo các Điều khoản này. “Phần mềm” có nghĩa là một hoặc nhiều chương trình máy tính và tài liệu liên quan. “Dịch vụ” có nghĩa là mọi dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn để hỗ trợ về Sản phẩm, các bản cập nhật Phần mềm, bảo trì hoặc đào tạo. “Thông số kỹ thuật” có nghĩa là thông tin kỹ thuật về các Sản phẩm được GiMiTEC công bố và có hiệu lực vào ngày GiMiTEC giao đơn hàng.

15.1. BÁN VÀ GIAO HÀNG

a) Mọi đơn hàng đều phải được sự chấp nhận của GiMiTEC. Các đơn hàng phải tuân theo điều khoản thương mại áp dụng được nêu rõ trên báo giá hoặc được GiMiTEC đồng ý như đã được quy định trong Quy tắc thương mại.

b) Giá không bao gồm bất kỳ thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tương tự khác có thể áp dụng mà Khách hàng phải trả.

c) Trừ khi được nêu khác trong báo giá, giá cả bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng. Quyền sở hữu phần cứng và Sản phẩm tiêu dùng sẽ được chuyển sang Khách hàng khi giao hàng.

d) Khách hàng có thể hủy đơn hàng trước thời điểm vận chuyển mà không bị tính phí. Các trường hợp trả lại sản phẩm phải được GiMiTEC phê duyệt và bị tính các khoản phí áp dụng.

e) Đối với Sản phẩm không bao gồm phí lắp đặt trong giá mua, sản phẩm được coi là đã được chấp nhận khi giao hàng. Đối với Sản phẩm bao gồm phí lắp đặt trong giá mua, Sản phẩm được coi là đã được chấp nhận khi đạt các quy trình kiểm tra và lắp đặt của GiMiTEC. Nếu Khách hàng lên lịch hoặc hoãn lắp đặt do GiMiTEC thực hiện hơn ba mươi (30) ngày sau khi giao hàng, Sản phẩm sẽ được coi là đã được chấp nhận vào ngày thứ ba mươi mốt (31) sau khi giao hàng.

f) Các điều khoản thanh toán được nêu trong báo giá hoặc chứng từ xác nhận đơn hàng và được thay đổi nếu điều kiện tài chính hoặc hồ sơ thanh toán của Khách hàng đủ điều kiện cho những thay đổi như vậy. GiMiTEC có thể ngừng thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng nếu Khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với GiMiTEC nếu sau mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản mà Khách hàng vẫn chưa khắc phục vấn đề này.

15.2. GIẤY PHÉP

a) GiMiTEC cấp cho Khách hàng quyền tự do, toàn cầu để sử dụng Phần mềm cho các mục đích nội bộ theo tài liệu được cung cấp kèm theo Phần mềm. Các điều khoản cấp phép sử dụng của GiMiTEC hoặc các điều khoản cấp phép sử dụng của bên thứ ba đi kèm tài liệu như vậy sẽ được ưu tiên hơn các điều khoản cấp phép sử dụng này. Nếu tài liệu không bao gồm các điều khoản về cấp phép sử dụng, GiMiTEC sẽ cấp cho Khách hàng quyền sử dụng một bản sao của Phần mềm trên một máy móc, thiết bị hoặc quyền sử dụng khác được nêu trên báo giá.

b) Trừ khi được GiMiTEC ủy quyền bằng văn bản hoặc luật pháp cho phép, Khách hàng sẽ không thiết kế đối chiếu, biên dịch đối chiếu hoặc lắp ráp đối chiếu Phần mềm, sửa đổi hoặc dịch Phần mềm hoặc sao chép Phần mềm sang bất kỳ mạng công cộng hoặc mạng được phân phối nào.

15.3. BẢO HÀNH 

a) Các điều khoản bảo hành Sản phẩm được cung cấp kèm theo Sản phẩm, trên báo giá, theo yêu cầu hoặc trên MỤC 16 của website http://www.gimitec.com/privacy-terms/ . Mỗi sản phẩm đều được nhận một gói bảo hành toàn quốc bao gồm cả gói bảo hành tiêu chuẩn dành cho nơi mua.

b) GiMiTEC bảo hành Sản phẩm phần cứng của GiMiTEC đối với những hỏng hóc liên quan đến vật tư và chất lượng tay nghề đồng thời bảo hành Sản phẩm sẽ tuân theo các Thông số kỹ thuật. GiMiTEC bảo hành Phần mềm tiêu chuẩn thuộc quyền sở hữu của GiMiTEC tuân thủ đầy đủ Thông số kỹ thuật.

c) Nếu GiMiTEC nhận được thông báo về vấn đề hỏng hóc hoặc không tương thích trong thời gian bảo hành, GiMiTEC sẽ tự chọn sửa chữa hay thay thế Sản phẩm bị ảnh hưởng. Khách hàng sẽ thanh toán chi phí vận chuyển khi trả lại Sản phẩm như vậy cho GiMiTEC. GiMiTEC sẽ thanh toán chi phí vận chuyển Sản phẩm được thay thế hoặc dùng để thay thế.

d) CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ DUY NHẤT VÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH NÀO KHÁ C, DÙ BẰNG VĂN BẢN HAY BẰNG MIỆNG, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý . GiMiTEC TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG NHỮNG BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM.

15.4. KHIẾU NẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

a) GiMiTEC sẽ bào chữa cho Khách hàng hoặc hòa giải mọi khiếu nại chống lại Khách hàng rằng một Sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng với điều kiện là Khách hàng phải thông báo ngay cho GiMiTEC bằng văn bản và cấp quyền bào chữa hoặc quyền hòa giải cũng như trợ giúp cho GiMiTEC.

b) Khi bào chữa hoặc hòa giải khiếu nại về vi phạm theo Mục 4(a), GiMiTEC sẽ thanh toán chi phí bào chữa khiếu nại về vi phạm, chi phí hòa giải cũng như các khoản bồi thường thiệt hại mà tòa án phán định. Nếu thấy khiếu nại như vậy có thể xảy ra, GiMiTEC có thể tùy chọn sửa đổi hoặc thay thế Sản phẩm hoặc thu hồi bất kỳ quyền sử dụng nào cần thiết. Nếu GiMiTEC xác định rằng không có giải pháp thay thế nào trong số này là khả dụng ở mức độ hợp lý, GiMiTEC sẽ hoàn lại tiền mua hàng cho Khách hàng khi Sản phẩm được trả lại.

c) GiMiTEC không có nghĩa vụ đối với mọi khiếu nại về vi phạm phát sinh do: GiMiTEC tuân thủ hoặc sử dụng thiết kế, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc thông tin kỹ thuật của Khách hàng; Khách hàng hoặc bên thứ ba sửa đổi Sản phẩm; Sản phẩm bị sử dụng cho mục đích bị cấm bởi hoặc nằm ngoài phạm vi Thông số kỹ thuật hay các ghi chú ứng dụng liên quan; hoặc Sản phẩm được sử dụng cùng với các sản phẩm không do GiMiTEC cung cấp.

15.5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

a) Trong mọi trường hợp, GiMiTEC, các nhà thầu phụ hoặc các nhà cung cấp của GiMiTEC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả (bao gồm chi phí trong thời gian ngừng hoạt động, mất mát dữ liệu, chi phí phục hồi hoặc thua lỗ) cho dù các khiếu nại như vậy có được dựa trên hợp đồng, vi phạm ngoài hợp đồng, bảo hành hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào khác không, kể cả khi GiMiTEC được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Trường hợp loại trừ này không tùy thuộc vào bất kỳ biện pháp bồi thường nào được nêu trong các Điều khoản này. b) Các giới hạn được nêu trong Mục 5(a) ở trên sẽ không áp dụng cho những khiếu nại về vi phạm trong Mục 4 hoặc cho các khoản bồi thường thương tích thân thể hoặc tử vong. c) Các biện pháp bồi thường trong các Điều khoản này là các biện pháp bồi thường duy nhất của Khách hàng.

15.6. TỔNG QUÁT 

a) GiMiTEC sẽ lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Tuyên bố bảo mật của GiMiTEC trên http://www.gimitec.com/privacy-terms/. GiMiTEC sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho người khác.

b) Điều khoản dịch vụ có trên http://www.gimitec.com/privacy-terms/, theo yêu cầu hoặc mặt khác như được nêu trên báo giá.

c) Các bên đồng ý tuân thủ các luật và quy định áp dụng. GiMiTEC có thể tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng nếu Khách hàng vi phạm luật hoặc quy định áp dụng.

d) Những Khách hàng xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm, công nghệ hay dữ liệu kỹ thuật được mua theo tài liệu này có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định áp dụng của Việt Nam cũng như tất cả các luật và quy định khác (“Luật áp dụng”) và có trách nhiệm xin ủy quyền xuất khẩu cần thiết. Khách hàng đồng ý rõ ràng là sẽ không bán hoặc chuyển giao sản phẩm, công nghệ hoặc dữ liệu kỹ thuật cho các công ty hoặc cá nhân có tên trong Danh sách các bên bị từ chối và Danh sách những cá nhân bị chặn và các công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt hoặc cho bất kỳ bên nào khác bị nghiêm cấm hoặc tới các địa điểm bị giới hạn được nêu trong các Luật áp dụng, trừ khi được (các) chính phủ liên quan ủy quyền phù hợp. GiMiTEC có thể tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng nếu Khách hàng vi phạm Luật áp dụng.

e) Những tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.

f) Trong phạm vi mà một điều khoản bất kỳ hoặc một phần của điều khoản bất kỳ trong các Điều khoản này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi được thì phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

g) Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế sẽ không áp dụng cho các Điều khoản này.

h) Sản phẩm không được thiết kế, sản xuất chuyên biệt hoặc được nhằm mục đích để bán ở dạng linh kiện, cấu phần hoặc tổ hợp dùng để quy hoạch, xây dựng, bảo trì hoặc vận hành trực tiếp một cơ sở hạt nhân. GiMiTEC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiết hại nào xảy ra do Sản phẩm bị sử dụng cho các mục đích như vậy.

i) Các Điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung áp dụng cho đơn hàng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa GiMiTEC và Khách hàng và thay thế mọi thông báo, tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đó giữa hai bên (cho dù bằng lời nói hay văn bản) về những giao dịch được thực hiện theo tài liệu này. Các điều khoản và điều kiện khác hoặc bổ sung của Khách hàng sẽ không được áp dụng.

j) GiMiTEC có thể nhượng lại hoặc chuyển giao mọi quyền, nghĩa vụ của GiMiTEC theo các Điều khoản này kèm theo thông báo mà liên quan đến việc hợp nhất, tổ chức lại, chuyển giao, bán tài sản/dây chuyền sản phẩm, phân chia hoặc tách giao dịch, thay đổi quyền kiểm soát/quyền sở hữu của GiMiTEC hoặc của những người được nhượng lại/chuyển giao kế tiếp được phép của GiMiTEC.

16. Bảo hành Giới hạn của Nhà sản xuất/ Cung cấp

HÃY LƯU Ý! Bảo hành Giới hạn này áp dụng đối với các sản phẩm do GiMiTEC Media, GiMiTEC bán ra dưới thương hiệu dưới các thương hiệu của nhiều nhà sản xuất khác nhau và các sản phẩm phụ kiện liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản và điều kiện hiển thị ở đây và tài liệu trong gói sản phẩm bán hàng, các điều khoản và điều kiện bao gồm trong gói sản phẩm sẽ được ưu tiên. Bảo hành Giới hạn này bổ sung cho và không ảnh hưởng tới các quyền hợp pháp của bạn theo luật pháp quy định liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

 1. CHUNG

GiMiTEC (sau đây được gọi là “Nhà cung cấp”) cung cấp Bảo hành Có giới hạn của các Nhà sản xuất (“Bảo hành”) cho sản phẩm chính hãng (“Sản phẩm”), tại quốc gia nơi Sản phẩm đã được mua (“Quốc gia Được bao gồm”), với điều kiện Sản phẩm này được cho phép bán tại quốc gia đó. Bảo hành này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Bảo hành này riêng biệt với mọi quyền mà bạn có thể có theo bất cứ luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào của quốc gia của bạn có thể áp dụng với bạn. Nó nhằm để cấp cho riêng bạn, và nếu có thể được, các quyền bổ sung, trong giới hạn của những gì pháp luật cho phép, và không giới hạn các quyền mà bạn có thể có theo các điều khoản bảo hành sản phẩm theo luật định hiện hành. Bạn có thể có các quyền khác dựa vào pháp luật địa phương trong hoặc sau thời hạn Bảo hành. Các quyền này không bị loại trừ bởi Bảo hành này.

 1. BẢO HÀNH

Từ ngày sản phẩm được bán cho người dùng lần đầu tiên, được chứng minh bằng chứng cứ mua hàng gốc, Nhà sản xuất đảm bảo Sản phẩm không có khiếm khuyết về vật liệu cũng như lắp ráp (“Khiếm khuyết”) như sau:

(i) Mười hai (12) tháng đối với thiết bị chính;

(ii) Sáu (06) tháng đối với phụ kiện được bán riêng hoặc được bao gồm trong gói sản phẩm thiết bị chính, không bao gồm các linh kiện phụ kiện tiêu hao mà khách hàng phải thay thế định kỳ; và

(iii) Ba (03) tháng đối với tất cả các linh kiện phụ kiện tiêu hao mà khách hàng phải thay thế định kỳ, trừ khi được nêu rõ khác trong hướng dẫn sử dụng của Sản phẩm.

– Trong thời hạn bảo hành, Nhà sản xuất sẽ khắc phục Khiếm khuyết miễn phí trong một khoảng thời gian hợp lý bằng cách sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm khiếm khuyết hay linh kiện khiếm khuyết của sản phẩm, theo lựa chọn của Nhà sản xuất, với điều kiện bạn đã thông báo cho Nhà sản xuất về Khiếm khuyết trước khi hết thời hạn bảo hành.

– Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm của bạn, Nhà sản xuất có thể sử dụng các linh kiện hoặc sản phẩm mới hoặc đã được tân trang lại. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, không có việc sửa chữa hoặc thay thế nào sẽ gia hạn hoặc kéo dài thời hạn bảo hành. Các linh kiện gốc hoặc thay thế hoặc các Sản phẩm thay thế được cung cấp theo Bảo hành này sẽ thuộc phạm vi Bảo hành này cho thời gian còn lại của bảo hành gốc hoặc cho thời gian sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo thời gian nào lâu hơn.

– Sản phẩm hoặc tất cả các linh kiện của Sản phẩm mà Nhà sản xuất đã thay thế sẽ trở thành tài sản của Nhà sản xuất. Nhà sản xuất không đảm bảo rằng phần mềm cài sẵn bởi hoặc thay mặt Nhà sản xuất trong Sản phẩm (hoặc các bản cập nhật và nâng cấp sau này) (cùng với “phần mềm của Nhà sản xuất”) sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào không được cung cấp bởi Nhà sản xuất, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc rằng các lỗi đều có thể sửa chữa hoặc sẽ được sửa chữa.

– Đối với các lỗi liên quan đến phần mềm của Nhà sản xuất, Nhà sản xuất sẽ cung cấp phiên bản mới nhất của phần mềm của Nhà sản xuất để cài đặt lại lên Sản phẩm của bạn, hoặc nếu điều đó không thể, sẽ có một biện pháp khắc phục khác giải quyết lỗi một cách thỏa đáng theo quyết định hợp lý của Nhà sản xuất. Một số phần mềm của Nhà sản xuất có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản giấy phép riêng biệt có sẵn với phần mềm hoặc khu vực địa phương.

– Hãy luôn sao lưu tất cả dữ liệu và nội dung được lưu trên Sản phẩm trước khi mang Sản phẩm đi sửa vì hoạt động sửa chữa sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi Sản phẩm của bạn.

– Tất cả các sản phẩm được GiMiTEC Media cung ứng và phân phối ra thị trường điều được bảo hành chính hãng trên toàn lãnh thổ Việt Nam của các nhà cung cấp và/hoặc dưới sự bảo trợ trực tiếp về mặc kỹ thuật của GiMiTEC.

 1. BẢO HÀNH NÀY KHÔNG ÁP DỤNG NHỮNG GÌ

Nhà sản xuất không cung cấp bất cứ bảo hành nào cho những mục sau:

 1. Hướng dẫn sử dụng;
 2. Mọi (i) phần mềm của bên thứ ba, cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc liên kết được tải xuống hoặc cài đặt trên Sản phẩm của bạn bất cứ lúc nào, hoặc (ii) dịch vụ của Nhà sản xuất và bên thứ ba hoặc các khách hàng cho phép ngay cả khi được cài đặt sẵn bởi Nhà sản xuất (vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện có thể đi kèm với các dịch vụ vì chúng sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của bạn);
 3. Mọi (i) hao mòn thông thường, (ii) khả năng sạc của pin giảm do hết tuổi thọ sản phẩm tự nhiên của pin, hoặc (iii) khiếm khuyết pixel trong màn hình Sản phẩm của bạn nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn công nghiệp;
 4. Lỗi do nguồn điện không ổn định, hoặc sử dụng không đúng loại nguồn điện cho thiết bị.
 5. Lỗi hoặc hư hỏng gây ra bởi:

(i) sử dụng sai hoặc không sử dụng Sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng, chẳng hạn như nếu Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất,

(ii) sử dụng Sản phẩm với, hoặc kết nối Sản phẩm vào, bất kỳ sản phẩm, phụ kiện, phần mềm hoặc dịch vụ nào không được Nhà sản xuất sản xuất hoặc cung cấp,

(iii) bất kỳ sản phẩm nào được kết hợp với Sản phẩm của bạn bởi bên thứ ba,

(iv) hư hỏng hoặc lỗi gây ra bởi tin tặc, bẻ khóa, vi rút hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc do truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng; hoặc

(v) các hành vi khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà sản xuất.

Bảo hành này không có hiệu lực:

 1. Bên ngoài Quốc gia Được bao gồm;
 2. Nếu Sản phẩm hoặc phần mềm mà sản phẩm chạy trên đó đã được (i) mở ra, sửa đổi hoặc sửa chữa mà không có sự cho phép của Nhà sản xuất, hoặc (ii) sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được phép;
 3. Nếu số sêri của Sản phẩm, mã ngày tháng trên phụ kiện di động hoặc bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe, chỉnh sửa hoặc nếu không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào;
 4. Nếu bạn chưa cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất có sẵn công khai cho Sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý kể từ khi phát hành; hoặc
 5. Nếu bạn từ chối giao Sản phẩm cho Nhà sản xuất sửa chữa và kiểm tra.

Nếu Bảo hành này không áp dụng cho Sản phẩm hoặc vấn đề cần đến dịch vụ, Nhà sản xuất có quyền tính phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm cũng như phí xử lý.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Trong phạm vi (các) luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà sản xuất cũng không chịu trách nhiệm, dù là rõ ràng hoặc ngầm định, đối với bất kỳ

 1. Thiệt hại hoặc tổn thất thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ việc hoặc liên quan đến việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng nội dung hoặc dữ liệu hoặc việc tái tạo hoặc chuyển giao chúng ngay cả khi những mất mát, thiệt hại, hoặc hư hỏng đó có nguyên nhân từ Khiếm khuyết trong Sản phẩm của bạn; và/hoặc
 2. Mất mát về lợi nhuận, sản phẩm hoặc chức năng, công việc kinh doanh, hợp đồng, doanh thu hoặc các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, hệ quả hoặc đặc biệt.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nhà sản xuất được giới hạn trong phạm vi giá trị mua Sản phẩm của bạn. Những giới hạn trong khoản 4 này không áp dụng trong trường hợp lỗi vô ý hoặc hành vi cố ý của Nhà sản xuất hoặc trong trường hợp có thiệt hại về tính mạng và sức khỏe phát sinh từ sự cẩu thả đã được chứng minh của Nhà sản xuất.

 1. NHỮNG THÔNG BÁO QUAN TRỌNG KHÁC

Để biết thêm thông tin về Bảo hành cũng như những thông tin cần thiết để xử lý các thắc mắc về bảo hành, hãy truy cập vào http://www.gimitec.com/privacy-terms/ Sản phẩm của bạn có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Các dịch vụ bảo hành có sẵn trong một quốc gia cụ thể có thể được giới hạn trong các Sản phẩm và thành phần cho quốc gia cụ thể có sẵn trong quốc gia đó. Ngoài ra, nếu Sản phẩm của bạn đã được tái xuất từ nước đến ban đầu sang một nước khác, Sản phẩm của bạn có thể có chứa yếu tố đặc trưng của một quốc gia mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành này ngay cả khi nó không hoạt động được. GiMiTEC Company Limited.

17. Nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm hàng hóa và chính sách miễn trừ trách nhiệm

– Các sản phẩm được chúng tôi cung cấp trong mục ” SẢN PHẨM” là các sản phẩm THƯỜNG KHÔNG CÓ SẴN hàng tại kho của GiMiTEC, và chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, chứng nhận xuất xứ nguồn góc cho các loại sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong mục này trên http://www.GiMiTEC.net/products/. Đây là các sản phẩm do GiMiTEC làm đại diện thương mại tại VN hoặc do một đối tác thương mại khác làm đại diện tại VN cung cấp lại cho chúng tôi. Các sản phẩm này được đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bán hàng, bảo hành, bảo trì theo đúng quy định hiện hành của chúng tôi. Chi tiết quý vị cho thể xem thêm tại: http://www.gimitec.com/privacy-terms/

– Các sản phẩm được chúng tôi bán trực tuyến tại mục ” KHO HÀNG” là các sản phẩm THƯỜNG LUÔN CÓ SẴN hàng trong kho của GiMiTEC, những sản phẩm này chúng tôi mua lại từ nhiều nguồn khác nhau, từ các cá nhân, người sử dụng đầu cuối, đơn vị thương mại trong nước cho đến các đơn vị thương mại, nhà sản xuất nước ngoài. CHÚNG TÔI KHÔNG VÀ/HOẶC KHÔNG THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NGUỒN GÓC XUẤT XỨ CỦA CÁC SẢN PHẨM NÀY (sẽ không có các CO, CQ đi kèm theo sản phẩm được bán ra) VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM/ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ SẢN PHẨM TỪ CÁC HÃNG SẢN XUẤT. Các sản phẩm này chúng tôi thu mua lại từ nhiều nguồn khác nhau, với số lượng có giới hạn đã được chúng tôi thực hiện sửa chữa, đóng gói để cung cấp lại cho những khách hàng có nhu cầu.

– CHÚNG TÔI KHÔNG THỰC HIỆN MUA/BÁN HÀNG LOẠI CÁC LOẠI SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THEO CÁC CHÍNH SÁCH “Authorized Distributor” CỦA CÁC HÃNG THIẾT BỊ/PHỤ KIỆN NƯỚC NGOÀI. Vì thế chúng tôi tuyên bố miễn trừ  trách nhiệm nếu có bên thứ ba nào đó khiếu kiện vì những chính sách này.

18. Chính sách đổi, trả & bảo hành áp dụng cho mục KHO HÀNG

– Các sản phẩm được cung cấp trong mục KHO HÀNG và quý vị có thể đặt mua trực tuyến các sản phẩm này tại: http://www.gmlab.net/kho-hang/, CÓ BẢO HÀNH hay KHÔNG CÓ BẢO HÀNH là tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Chính sách bảo hành của GiMiTEC áp dụng riêng biệt cho từng mặt hàng có trên KHO HÀNG.

– Cho hầu hết các thiết bị, máy móc có trên KHO HÀNG thì GiMiTEC chỉ đảm bảo quý vị có thể kiểm tra, đảm bảo vận hành theo như những gì chúng tôi đã mô tả về sản phẩm (bao test), và có thể bảo hành trong vòng 01 tuần cho đến 06 tháng, tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Chúng tôi sẽ ghi rõ trong mục mô tả về sản phẩm (cho từng sản phẩm cụ thể) nếu có áp dụng một điều kiện bảo hành, sửa chữa nào đặc biệt khác với chính sách chung trình bày ở đây.

– Cho hầu hết các vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế,…có trên KHO HÀNG thì GiMiTEC không thực hiện bảo hành, chúng tôi chỉ cam kết giao cho bạn sản phẩm ĐÚNG NHƯ THÔNG TIN MÔ TẢ trên KHO HÀNG tại http://www.gmlab.net/kho-hang/. Nếu bạn không ưng ý với sản phẩm đã đặt mua, bạn có quyền đổi trả ngay tại thời điểm giao hàng, sau thời điểm này chúng tôi không giải quyết các khiếu kiện, đổi trả nếu quý vị có nhu cầu.

– Các điều khoản nêu trong mục này CHỈ và LUÔN áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán trực tuyến tại KHO HÀNG http://www.gmlab.net/kho-hang/ và trong những trường hợp có xung đột giữa những điều khoản ghi trong mục này với chính sách bảo hành chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bạn ra của GiMiTEC cung cấp tại: http://www.gimitec.com/privacy-terms/ khi quý vị mua hàng trực tuyến trên KHO HÀNG tại http://www.gmlab.net/kho-hang/ thì những điều khoản nêu ở mục này sẽ giữ vai trò quyết định chính trong chính sách của chúng tôi.

19. QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI LÝ & CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐẠI LÝ

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẠI LÝ 

–   Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

–   Hợp tác trên cở sở win-win, vì lợi ích của cả 2 bên.

–   Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

–   Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

–   Cam kết bảo vệ tối đa cho Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về quảng bá giới thiệu sản phẩm: 
– Đại lý được hỗ trợ danh mục catalogue, tờ rơi, banner, v.v. theo các chương trình của nhà phân phối và hãng. Thông tin về Quý Đại lý sẽ được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của GiMiTEC.
– Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của GiMiTEC và Hãng.
– Đại lý được cấp giấy chứng nhận là Đại lý chính thức của Hãng và của GiMiTEC.
– Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của Hãng và nhà phân phối. 
– Hai bên cùng nhau phối hợp để xúc tiến, quảng bá và bán các sản phẩm thông qua các hình thức như đăng thông tin sản phẩm mới, sản phẩm có Khuyến mại, sản phẩm nổi bật, đăng logo thương hiệu của SP, nhà SX, nhà cung cấp. 
– Khi Đại lý tham gia đấu thầu dự án, nhà phân phối GiMiTEC sẽ hỗ trợ các thư từ, catalog liên quan để hoàn thành hồ sơ thầu cho đại lý.

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp: 
– Đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại hoặc trực tiếp tại chỗ. 
– Đại lý được tham gia khoá đào tạo định kỳ về sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng do GiMiTEC và các hãng hay các tổ chức đào tạo nhăm đảm bảo đáp ứng tốt việc tư vấn bán hàng , lựa chọn sản phẩm đúng cho khách hàng của nhân viên bán hàng của đối tác. 
– Đại lý được GiMiTEC tư vấn và hỗ trợ về giải pháp và kỹ thuật trong trường hợp cần thiết.

Hỗ trợ về hàng hóa ,vận chuyển: 
– Đổi hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi bảo hành. Trong trường hợp không còn hàng đổi, GiMiTEC sẽ hỗ trợ tối đa Đại lý làm việc với trung tâm bảo hành của GiMiTEC hoăc Trung tâm bảo hành của Hãng. 
– Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Đại lý có quyền trả lại hàng cho GiMiTEC. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa. 
– Hàng bầy mẫu, GiMiTEC sẽ hỗ trợ Đại lý mượn hàng bầy mẫu, thử nghiệm đối với các sản phẩm mới ra thị trường hoặc khi Đại lý khai trương/mở địa điểm kinh doanh mới. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với GiMiTEC khi có nhu cầu. 
– Hỗ trợ từ 50 -100 % phí vận chuyển Hàng hoá đến ngoại tỉnh tùy trường hợp cụ thể.

CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:

Chiết khấu mua hàng định kỳ:

 – Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của GiMiTEC.

 – Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.

 – Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ GiMiTEC cho Quý đại lý.

Chính sách giá, bảo vệ giá:

Giá mua hàng:

– Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

– Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.

Bảo vệ giá:

– Trong trường hợp GiMiTEC giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong kho.

– Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng và phiếu bảo hành từ GiMiTEC trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

Hỗ trợ chiết khấu định kỳ: 
– Dựa theo doanh số cam kết hàng tháng hoặc hàng quí, GiMiTEC sẽ tự động tính phần trăm chiết khấu theo các mức có sẵn đối với từng dòng sản phẩm hoặc tổng doanh số Mức chiết khấu có thể thay đổi tùy từng dòng sản phẩm. Tỷ lệ chiết khấu được thỏa thuận giữa GiMiTEC với đốii tác từ đầu quí hoặc tháng. 
– Những mặt hàng có chính sách trích thưởng thêm theo doanh số hàng tháng số tiền thưởng sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc trừ trực tiếp vào đơn hàng đầu tiên của tháng kế tiếp. 
– Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác.

Hỗ trợ giá: 
– Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khá mà 
– Mỗi mức Đại lý sẽ được các mức giá ưu đãi cụ thể đối với từng dòng sản phẩm. 
– Giá dành cho các Đại lý sẽ được cập nhật trực tiếp lên website, các đối tác có quyền vào tài khoản và xem thông tin chi tiết sản phẩm và giá cả 
– Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho các Đại lý trên thị trường

Hỗ trơ công nơ: 
– Quý Đại lý lập bảo lãnh ngân hàng thời hạn 1 năm với số tiền tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và năng lực tài chính của Đại lý. 
– Trên cơ sở đó Quý Đại lý sẽ được hưởng hạn mức tín dụng và với mức cụ thê về thời hạn công nợ là 30 ngày 
– Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý Đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.